Varslingstjeneste

Kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller andre aktører kan varsle om kritikkverdige forhold, mistanker om brudd-, eller faktiske brudd på Strømmes24s forretningsverdier og etiske retningslinjer. Vi legger til rette for åpenhet, og vi setter pris på de som sier ifra slik at vi kan undersøke og håndtere varselet, redusere risiko, og fremme god forretningsetikk.
Hva kan det varseles om?

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med

  • lover og regler (rettsregler)
  • skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
  • etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet

Lovbrudd og straffbare forhold anses alltid som kritikkverdige forhold. Det kan være vanskeligere å vurdere hva som anses som uetisk av samfunnet. Et eksempel kan være omfattende sløsing med offentlige midler. 

Strømmes24 tillater ikke gjengjeldelse av noe slag mot de som i god tro og på forsvarlig måte rapporterer et brudd, mistanke om brudd, eller kritikkverdige forhold.

Alle varslinger behandles konfidensielt og data slettes når saken og undersøkelsene er avsluttet.

Eksempler på kritikkverdige forhold

Forståelsen av hva som er kritikkverdige forhold, favner bredt. Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) gir disse eksemplene på kritikkverdige forhold:

  • Fare for liv eller helse, for eksempel mangel på rutiner, tiltak, teknisk utstyr eller i organiseringen av virksomheten som kan føre til at noen utsettes for livsfare eller forverret helsetilstand. 
  • Enkeltpersoner som på grunn av manglende kvalifikasjoner er en alvorlig fare for noens sikkerhet.
  • Fare for klima eller miljø, for eksempel brudd på forurensings-, klimakvote- og produktkontrolloven.
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, for eksempel arbeidslivskriminalitet, bedrageri, tyveri/stjeling, underslag, konkurskriminalitet, økonomisk utroskap, heleri, hvitvasking, dokumentforfalskning og brudd på regler om konkurranse, verdipapirhandel, skatt, merverdiavgift og toll.
  • Myndighetsmisbruk, for eksempel hvis en offentlig instans utøver sin myndighet på en uforsvarlig måte ved at den tar utenforliggende hensyn, utøver usaklig forskjellsbehandling eller tar klart urimelige avgjørelser.
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel forhold som kan ha innvirkning på fysisk og psykisk helse, blant annet trakassering.
  • Brudd på personopplysningssikkerheten, for eksempel brudd som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Det kan også være brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Ta kontakt med oss

Dersom du ønsker å varsle anonymt, kan du benytte vår eksterne varslingstjeneste. 

Varslingstjeneste driftes av en uavhengig 3.part, Moment Analyse, for å sikre trygg behandling av data og anonymitet for den som varsler.

Alle varslinger behandles konfidensielt og data slettes når saken og undersøkelsene er avsluttet.

Varsle anonymt

Har du spørsmål, så har vi svar!